พช.พัทลุง สานต่อลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รางวัลชมเชยระดับประเทศ พัฒนาต่อยอดสร้างรายได้สู่ชุมชน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2564  ร้านสีพูบาติกมัดย้อม อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมอำเภอเขาชัยสน ได้ลงเยี่ยมกลุ่ม และให้กำลังใจ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ ได้เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดCOVID -19

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้า ได้ส่งผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น18 ผืน แบ่งเป็น ผ้าทอ 6 ชิ้น ผ้าบาติก 12 ชิ้น และสามารถทะลุเข้ารอบ 50 ผืนสุดท้ายจำนวน 1 ราย คือศิวะนาฎกนกไทย” (นายยุทธพล  ซุ่นเซ่ง) อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  เทคนิคผ้าประเภท  ผ้าบาติกผ้ามัดย้อม สำหรับผ้าสีพูบาติกมัดย้อมของอำเภอเขาชัยสน  ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ

ทำให้ผู้ประกอบการ OTOP รู้สึกซาบซึ้งใจและพร้อมที่จะพัฒนาลายผ้าให้มีความหลากหลาย และทันสมัย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงต่อไป

นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เป็นที่น่าภูมิใจในช่วงที่มีการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายผ้าไทย และผ้าลายขอพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯทำให้ยอดจำหน่ายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ของจังหวัดพัทลุง สูงขึ้นจำนวนกว่า 3,600,000 บาท สิ่งที่จังหวัดจะดำเนินการต่อไปคือการประชาสัมพันธ์พิธีมอบลายผ้าพระราชทานฯและส่งเสริมให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนเป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหาภาค อีกทั้งเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ล่าสุดได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง นำโดยนางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง ได้รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

แต่งกายผ้าไทย ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ  เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และเชื่อว่าผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย และสวมใส่ได้ทุกโอกาส เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย และจะรณรงค์ส่งเสริมต่อไปเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเชิดชูไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาตามพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกอีกทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าในพื้นที่ ได้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID -19

Related posts