นครปฐม..ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้า…

Read More