นครปฐม..ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม


วันนี้ (23 ก.ค.63) ที่ วัดดอนยอ ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พระธรรมโพธิมงคล ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 14 พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ของหมู่บ้านหัวทรายลาว หมู่ที่ 6 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน และที่หมู่บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 หมู่บ้านปลักไม้ลาย หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พระเถรานุเถระ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม นักเรียน และประชาชน ถวายการต้อนรับ


นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การส่งเสริมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดนครปฐม โดยส่วนราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและปฏิบัติตน ในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต โดยชุมชน คือ หมู่บ้าน วัด และโรงเรียน ขับเคลื่อนไปด้วยกัน ก่อให้เกิดการประสานสามัคคีช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติให้มีความเจริญมั่นคง ส่งผลให้ประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมกันทำความดี ละเว้นความชั่ว และช่วยกันแก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน

นครปฐม..ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล 5


สำหรับการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งได้ชื่นชมทุกฝ่ายที่ได้เห็นคุณค่าของศีล 5 อย่างแท้จริง อันจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันให้ทุกคนดำเนินชีวิตในทางที่ดีงาม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts