ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 1 นายอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี กล่าวเปิดการประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดสรรตัวบุคคลเพื่อทำหน้าที่แต่ละฝ่ายให้ครบองค์กร ชมรมนี้เพิ่งเริ่มก่อตั้งและทำการเปิดศูนย์ไปแล้วที่ผ่านมาซึ่งยังขาดอุกรณ์เครื่องมืออีกหลายรายการ จึงได้มีการนัดประชุมหารือจัดสรรผู้ทำหน้าที่ในชมรมให้ครบ

นายอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานชมรม กล่าวว่า การที่เรามาประชุมกันครั้งนี้เป็นครั้งมี่ 1 และจะเริ่มเดินหน้าหาอุปกรณ์การกู้ภัยต่างๆให้ครบ เมื่อถึงคราวเกิดภัยพิบัติกลุ่มชมรมจะได้มีอุปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย ซึ่งคำว่าภัยพิบัตินั้นเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ แต่ก็จะต้องมีการเฝ้าระวังไว้ตลอดเวลา ซึ่งวัตถุประสงค์ของเราที่เปิดศูนย์มานี้เพื่อ

-เป็นศูนย์ประสานงานของภาคประชาชนในการป้องกันระงับยับยั้งต้นเหตุของภัยพิบัติที่เกิดจากการ กระทำของมนุษย์

-สนับสนุนภาครัฐในการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ

-เป็นศูนย์การฝึก-อบรม ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันและการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ

-เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานระหว่าง พลเรือน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติต่างๆ

ทั้งนี้ศูนย์ยังขาดอุปกรณ์ต่างๆ และกำลังทรัพย์อีกจำนวนมาก ซึ่งต้องเร่งหาเพราะต้องใช้เงินทุนหรือเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานหรือสนับสนุนบุคคลากรในองค์กรที่จะต้องเข้าไปเสี่ยงภัยช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ

 

Related posts