รองฯ ชยชัย เปิดโครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมทวารวดีสร้างสรรค์ฯ ภายใต้การสนับสนุนของ บพท.

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2566 นายชยชัย  แสงอินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้เกียรติเป…

Read More