เทศบาลนครนครปฐมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 *คืนเพ็ญงามอร่าม สายน้ำประวัติศาสตร์ร้อยปี คลองเจดีย์บูชา*

นายเสรินทร์  แก้วพิจิตร  นายกเทศมนตรีนครนครปฐม  เปิดเผยว่า  เทศบาลนครนครปฐมกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2565  คืนเพ็ญงามอร่าม  สายน้ำประวัติศาสตร์ร้อยปี  คลองเจดีย์บูชาขึ้น  ระหว่างวันที่  7 – 8  พฤศจิกายน  2565    บริเวณคลองเจดีย์บูชา  (หน้าวัดพระงาม)  และบริเวณเทศบาลนครนครปฐม  (เดิม)  ถนนเทศา  ซอย  1  เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทย  ที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่สืบต่อไป  อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  และขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง   และประชาชนแต่งผ้าไทยไปลอยกระทง  ร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์แหล่งน้ำในวันลอยกระทง  โดยขอให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ  เช่น  ใบตอง  ก้านกล้วยหรือดอกไม้สดแทนการใช้โฟม  ทั้งนี้เพื่อรักษาแม่น้ำ  ลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้เน่าเสีย  หรือเป็นพิษ   อันเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (วันลอยกระทง) ทางเทศบาลนครนครปฐมจะทำการถ่ายทอดสด ผ่านเฟสบุ้ค และยูทู้ป ของ  งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครนครปฐม สามารถติดตามรับชมได้ทั้งสองแพลตฟอร์มนี้

Related posts