มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี และคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เจษฎาพร สถานทรัพย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ร่วมกับ นาย วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ และ นางสาวณัชชาไพศาลศรี

ผู้จัดการส่วนการศึกษา บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ จัดการอบรมและให้ความรู้ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย กับ บริษัทโดยเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวล้ำเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและสามารถไปประกอบอาชีพ อีกทั้งเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับหลักสูตรอบรมทางด้านวิศวกรรม ด้วยโปรแกรม SolidWorks , AutoCAD เพิ่มมากขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและยกระดับงานทางด้านวิศวกรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมบริษัทแอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)( AppliCAD Innovation center) ศูนย์นวัตกรรมบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts