สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานประกาศเกียรติคุณแก่วัดพัฒนาตัวอย่าง ประจำปี 2560

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานพิธีประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น พัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2560 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้าถวายสักการะ

สำหรับพิธีประทานประกาศเกียรติคุณ แก่เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น พัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2560 มหาเถรสมาคมและรัฐบาล ได้มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในทุกด้าน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดกรอบนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน สนับสนุนการพัฒนาวัดและบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะให้มั่นคงถาวร ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัด และชุมชนรอบวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับวัด ตามหลัก “บวร” คือ บ้าน วัด และส่วนราชการ พัฒนาวัดให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ประการ คือ สะอาด สงบ สว่าง และสร้างความสุข ให้กับคนในสังคม ซึ่งในปี 2560 มีวัดที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 107 วัด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 28 วัด วัดพัฒนาตัวอย่าง จำนวน 25 วัด และอุทยานการศึกษาในวัด จำนวน 54 วัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อนำไปพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนต่อไป

Related posts