ตำรวจภูธรภาค ๗ (จังหวัดนครปฐม) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ฝึกซ้อมร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training)

ตำรวจภูธรภาค ๗ (จังหวัดนครปฐม) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ฝึกซ้อมร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training)

วันที่ ๑๙ ..๒๕๖๖ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ตำรวจภูธรภาค (จังหวัดนครปฐม) ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา ฝึกซ้อมร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์ กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training) จึงได้จัดให้มีการสาธิตการฝึกตอบโต้สถานการณ์คนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Active Shooter Training) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา แบบบูรณาการทั้งการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไประงับเหตุ ในส่วนภาคเอกชนทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าและประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการให้สามารถตอบโต้และจัดการสถานการณ์ Active Shooter ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ด้วยเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง (Active Shooter) เป็นสิ่งใหม่ในสังคมของประเทศไทยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตอบโต้กับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงได้อย่างเหมาะสม จนทำให้เกิดการสูญเสียต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนหลายราย และหลังจากนั้นยังมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ ตร. จึงได้จัดการฝึกโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปีน ทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทำหน้าที่วิทยากร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ หลักการปฏิบัติ และการเผชิญเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง ของข้าราชการตำรวจให้สามารถตอบโต้กับเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์ยิ่งขึ้น

พล...นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.. ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังของเหตุการณ์คนร้ายกราดยิง (Active Shooter) ทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด และภาคประชาชนในพื้นที่จะต้องสามารถทำงานประสานการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกาย และการปฏิบัติที่รวดเร็วลดความสับสน จึงได้มีแนวคิดให้ .จว.ในสังกัดดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้กรณีคนร้ายก่อเหตุกราดยิง (Active Shooter) แก่ข้าราชตำรวจในสังกัด ภาคประชาชน รวมทั้งทำการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์ โดยกำหนดพื้นที่ เสี่ยงภัยของแต่ละ .จว. เพื่อทำการฝึกซ้อมแบบบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้เริ่มดำเนินการจาก.จว.นครปฐม โดยใช้วิทยากรจาก กก.ปพ.บก.สส.. ซึ่งได้รับการฝึกอบรมการโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรการตอบโต้สถานการณ์กรณีคนร้ายก่อเหตุด้วยอาวุธปืน (Train The Tainer) จากของ ตร. มีการดำเนินการแบ่งออกเป็น ระยะคือ

. เจ้าหน้าตำรวจ กก.ปพ.บก.สส... จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด เพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยครูฝึก

จำนวน ๆๆ นาย ระหว่างวันที่ ๓๐ .. – .. ๒๕๖ กก.ปพ.บก.สส..

. วิทยากรจาก กก.ปพ.บก.สส.. ทำการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด.จว.นครปฐม จำนวน

๓๒ นาย ระหว่างวันที่ ๑๐ .. ๒๕๖๖ กก.ปพ.บก.สส..

. วิทยากรจาก กก.ปพ.บก.สส... ทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา และภาคประชาชน จำนวน ๑๐๐ นาย ระหว่างวันที่ ๑๔๑๕ .. ๒๕๖๖ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา

 

หลังจากทำการอบรมทั้ง ระยะแล้ว ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๓๑๖ .. ๒๕๖๖ ยังได้ทำการซักซ้อมการฝึกร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและภาคประชาชน เพื่อทำให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งเนันสร้างความตระหนักรู้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์การค้าฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะต้องมีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการช่วยอพยพประชาชนให้สามารถหลบหนีหรือซ่อนตัวได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการช่วยปฐมพยาบาล และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงอีกด้วย

Related posts