ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน”

ศาลจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวต้อนรับ นางทิวา ชีวินไกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม นายชิงธง วงศ์สุนพรัตน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐมและคณะ พร้อมทั้งกล่าวถึงความสำคัญเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอบคุณศาลจังหวัดนครปฐม ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ภายใต้การบริหารของรองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา วัฒนกาญจนะ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อีกทั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ยินดีให้ความร่วมมือ สนับสนุนสถานที่และนักศึกษาในการเข้ารับฟังการบรรยาย เนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านไปยังผู้ปกครองของนักศึกษาอีกด้วย โดยมี นางทิวา ชีวินไกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา บัวเวช ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริษา สุจิตวนิช ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาจารย์กิตติพงษ์ ภู่พัฒน์วิบูลย์ อาจารย์วรุฒ ก่วยสกุล อาจารย์ธรรมรัตน์ ธารีรักษ์ ให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยาย

ในการนี้ นางกานต์สินี วราพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ว่า การจัดโครงการฯ นี้ จัดขึ้นภายใต้นโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อ 1. ที่พึ่งศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท ข้อ 1.1 ส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ความขัดแย้งยุติลงด้วยความสมานฉันท์ ไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่คู่ความ เน้นความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ศาลยุติธรรมตระหนักถึงความสำคัญในการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมาใช้ควบคู่กับการพิจารณาคดีของศาล เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาท ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเป็นธรรม โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล ตลอดจนการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
สำหรับการบรรยาย หัวข้อ“การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีและการไกล่เกลี่ย ก่อนฟ้องออนไลน์” โดย นายชิงธง วงศ์สุนพรัตน์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม เริ่มต้นจากคดีเข้าสู่ศาลอย่างไร คดีจบจากศาลอย่างไร การไกล่เกลี่ย ขั้นตอนการไกล่เกลี่ย ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้าย?? หน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ย พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 สัญญาประนีประนอม ผลการไกล่เกลี่ย ข้อขัดข้องของ พรบ.ไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยตามวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี ขั้นตอนการขอไกล่เกลี่ย เป็นต้น ทั้งนี้ นายชิงธง ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “Justice delayed is justice denied” (ความยุติธรรมที่ล่าช้า คือ ความไม่ยุติธรรม) พร้อมยกตัวอย่างที่เป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นในสังคมไทย ทำให้นักศึกษาและอาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจที่ค่อนข้างง่าย ได้รับประโยชน์และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ปิดท้ายด้วยการซักถามและตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัลจากทางศาลจังหวัดนครปฐม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก เนื่องจากนักศึกษามีความสนใจและสามารถตอบคำถามจากการฟังบรรยายได้อย่างถูกต้อง

Related posts