มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ จัดตลาดนัดวัฒนธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  วัฒนกาญจนะ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ณ  ลานอาคาร A6  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  ธรรมศิริ  ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำสาขาให้การต้อนรับ

คณบดีฯ กล่าวแสดงความชื่นชมคณาจารย์ทุกท่าน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 และสาขาธุรกิจดิจิทัล ชั้นปีที่ 1 ที่ร่วมกันจัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมในสัปดาห์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ การให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยเฉพาะการเปิดเวทีและพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยพลังความสามารถ และคาดหวังให้นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจดิจิทัล พลิกโฉมการบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความร่วมสมัย สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา สามารถดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ ได้อย่างเหมาะสมและรอบด้าน ทั้งนี้  คณะวิทยาการจัดการ มีนโยบายให้ทุกสาขาจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบของบริษัทจำลอง (dummy company) เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพอิสระในยุคดิจิทัลต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  ธรรมศิริ ในฐานะประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจดิจิทัล กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ดังนี้ 1) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีส่วนร่วม และหลักการบูรณาการในการทำงาน  2) เพื่อสร้างกระบวนการและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีสมรรถนะ พัฒนาทักษะการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง และ 3) เพื่อให้นักศึกษามีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีม   สำหรับตลาดของสาขาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจดิจิทัล จัดระหว่างวันที่  19 – 23  กุมภาพันธ์  2567  ใช้ชื่อตลาดว่า “Digital Festival” ภายในตลาดมีร้านขายไก่ทอดเกาหลี  สลัด ยำลูกชิ้นปลา+หมูสับ-+ปูอัด+เต้าหู้ปลา ร้านปังปินาจ โอวัลตินภูเขาไฟ ไอศกรีม ไส้กรอก ทอดมัน (ไม่มันไม่ทอด)  BBQ  ไข่ในครก หมาล่า น้ำผึ้งมะนาว  การทำเทียนเจล กระเป๋ายีนส์ทำมือ และโซนรื่นเริงนาวาพาโชคกับการตักไข่ชิงรางวัล

การบริหารจัดการตลาดในครั้งนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณ บริษัท อีซูซุตั้งเซียฮวดนครปฐม จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ สนับสนุนรถจักรยาน จำนวน 1 คัน เพื่อเป็นรางวัลสำหรับการจับฉลาก ขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจดิจิทัล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและให้กำลังใจร้านค้านักศึกษาทุกร้านและทุกวัน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้กับนักศึกษา ส่งผลให้การบริหารจัดการตลาดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

Related posts