สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม อู่หลงรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ภวภูตานันท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมอบมุ้งให้แก่ นายฑรัส เหลืองสอาด นายอำเภอบ้านคา ซึ่งจัดสัมมนาตั้งแต่วันที่ 8-10 มกราคม พ.ศ.2562

ต่อจากนั้น นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี บรรยายเรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ จุดเน้น ของการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2562

และในวันต่อมา 9 มกราคม พ.ศ.2562 โดยนางสาวภัทรัดจารินทร์ สุวัชรานนท์ แอดมินเพจ เฟสบุ้ค เพจเกลา นิสัยอันตราย บรรยาย เรื่อง * การพัฒนารูปแบบการสื่อสารในรูปแบบ Content Marketing และ Social Media เรื่องโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป่าหมายได้มากที่สุด * ต่อจากนั้นแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ทำคลิ้ปวีดีโอ ” เล่าเรื่อง3นาทีให้ได้ใจคน ” เพื่อฝึกและนำไปใช้ได้จริงในการทำเพจเฟสบุ้ค

Related posts