ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จัดโครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตสำหรับเครือข่ายสื่อมวลชน เขตสุขภาพที่ 5 กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต มีบทบาทภารกิจหลักในการส่งเสริม ป้องกัน ปัญหาสุขภาพจิตสำหรับประชาชน บำบัดรักษา รวมทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวชมีการกำหนดยุทธศาสตร์ ในการสร้างความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาสุขภาพจิต โดยเสริมสรางความรอบรู้ และพฤติกรรมสุขภาพจิตแก่ประชาชน ซึงมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตที่มีประสิทธิภาพ สร้างและขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐแบะเอกชน

สื่อมวลชนสาขาวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่อสังคมออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเป็นสื่อกลางช่วยสร้างความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคม เพราะสื่อมวลชนเป็นกลไกที่สามารถสื่อสารข้อมูล ให้เข้าถึงคนจำนวนมาก ได้ในเวลาอันรวดเร็ว

กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนด้านสุขภาพจิต โดยเน้น เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพจิต และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นเขตแรกในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชน ที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังเครือข่ายสื่อมวลชน ในการสื่อสารความรู้สุขภาพจิตแก่ประชาชน เผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตและจิตเวชสู่สังคม นำไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินการการส่งเสริมความรอบรู้และพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สื่อมวลชนสาขา วิทยุโทรทัศน์ หนังสื่อพิมพ์ เคเบิ้ลทีวี สื่อออนไลน์ ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์จากสำงานงานสาธารณสุขจังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 60 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมสุขภาพจิต

Related posts