นครปฐม ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี




วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต นายอนุรักษ์ ธนานันท์ ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ให้การต้อนรับ

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยซึ่งโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ มีการดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 และจะสิ้นสุดในปี พ.ศ.2563 การดำเนินการเป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ในปี พ.ศ. 2561 มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 18 ราย จากการดำเนินโครงการฯ ได้เข้าจัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ จนเป็นผลให้ในปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนสิงหาคม พบผู้เสียชีวิตจากโรพิษสุนัขบ้าเพียง 2 ราย ทั้งนี้มีเป้าประสงค์ให้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 โดยองค์การอนามัยโลกมีพันธสัญญาให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดจากโลกในปี พ.ศ. 2573

สำหรับจังหวัดนครปฐมเป็น 1 ใน 8 พื้นที่เป้าหมายของการดำเนินโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกการอบรมสำหรับครู นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สรรณสุขจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน รวมถึงการอกหน่วยดูแลฉีดวัคซีนและทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยหน่วย “สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์” จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม มีผู้รับเข้าร่วมอบรมประมาณ 200 คน

จากนั้น นายอนุรักษ์ ธนานันท์ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาโรค และการทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งมีเจ้าของนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก



Related posts