สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครปฐม เดินหน้ารับฟังเสียงของประชาชน และติดตามผลการปฏิรูปประเทศ

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครปฐม เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประกอบการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และเพื่อติดตามผลการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่วัดสาลวัน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง คนที่หนึ่ง เป็นประธานการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ, พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช, หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล, นายลักษณ์ วจนานวัช, นายสมเดช นิลพันธ์ และคณะสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วม ลงพื้นที่พบประชาชน

โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐ รองผู้ว่าฯ และผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดนครปฐม และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตอำเภอพุทธมณฑล.

เพื่อแนะนำเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน จากนั้น มีการสรุปประเด็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

**โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ และสะท้อนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขโดยอาศัยกลไกของวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ กลุ่มการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน รวมถึงสื่อมวลชน ในพื้นที่ 7 ภูมิภาค รวม 76 จังหวัด โดยในส่วนของภาคกลางมีพื้นที่ดำเนินการ 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาครRelated posts