นครปฐม ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

นครปฐม ประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

วันนี้ (8 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครปฐม โดยมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของผู้คนทั่วโลกกว่า 20 ล้านคน ยังเชื่อมโยงไปกระทบถึงการประกอบอาชีพ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ไม่ได้เจ็บป่วย เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบท นอกจากนี้ ยังมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐ การประสบภัยธรรมชาติ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ รัฐบาลจึงให้ทุกจังหวัดติดตามเร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยาและขับเคลื่อนแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ หรือเริ่มจากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยยึดถือหลัก 3 ประการ ได้แก่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในส่วนของการดำเนินการของจังหวัดนครปฐมในภาพรวม ได้ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ด้วยการแก้ไขปัญหาการว่างงาน การเยียวยา และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ การช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยการฝึกอาชีพ ตลอดจนหาแนวทางการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเอกชนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts