จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจรักษ์น้ำ รักษ์คลองเจดีย์บูชา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักด…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

วันที่ 10 พฤษภาคม 65 ที่ บริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุรศั…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมตรวจวัดควันดำรถยนต์ราชการในศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นการป้องกันและลดการปล่อยฝุ่นละอองจากรถยนต์ ให้เป็นตามเกณฑ์ของกฎหมายการจราจรขนส่ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน ศูนย์ราชการจังหวันนครปฐม นายสุรศั…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564

วันที่ 24 กันยายน 2564 ที่ซุ้มจริยธรรม องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมนายสุรศักด…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายภาคกลาง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น Premium OTOP

วันที่ 24 กันยายน 2564 ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสามอบอาหารกล่องให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

วันที่ 29 เมษายน 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครป…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสร้างพลังสตรีขับเคลื่อนชุมชน สู่ความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข และวันสตรีสากล 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายรัฐศาสตร์ …

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานีรถไฟนครปฐม ถวายเป็นพระร…

Read More