ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 20 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็…

Read More

9 มทร. ร่วม MOU กับบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิกา…

Read More

จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่เกษตรกรและชุมชน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ที่วัดพุทธธรรมรังษี ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายสุ…

Read More

จังหวัดนครปฐม จัดโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา 2 เมษายน 2566

วันที่ 23 มี.ค. 66 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสาร…

Read More