จังหวัดนครปฐมจัดโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมสนามจันทร์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12  สิงหาคม 2565 “อยู่ดี มีกำลังใจ” (91 หลัง 91 ปี 91 คน) โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยประจำจังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดทำโครงการนครปฐมรวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ยากไร้ เทิดไท้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “อยู่ดี มีกำลังใจ (91 หลัง 91 ปี 91 คน)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดแนวพระราชดำริในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน กิจกรรมประกอบด้วย 1. “อยู่ดี (91 หลัง)” ดำเนินการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนเปราะบางที่มีที่อยู่อาศัย ทรุดโทรม จำนวน 91 ครัวเรือน  มอบพันธุ์ผักสวนครัวและสัตว์เลี้ยง การสนับสนุนสุขภัณฑ์แบบนั่งราบจากคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมและผู้มีจิตศรัทธา

2. มีกำลังใจ (91 ปี 91 คน) โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนส่งมอบความห่วงใยผู้สูงอายุ อายุ91 ปี ในครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 91 คน พร้อมมอบถุงยังชีพ/สิ่งของ และมอบเงินสงเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดนครปฐมซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน  ด้านที่อยู่อาศัย การเข้าถึงบริการภาครัฐ ฯลฯ ให้อยู่ดีมีสุขและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  #คนนครปฐมไม่ทิ้งกัน   

————————–

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts