มทร.รัตนโกสินทร์ จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการรศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และรศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการฯ
รวมถึงได้ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทมหาวิทยาลัยกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มทร.รัตนโกสินทร์ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด โดยมี ดร.พรชัย  จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหัวหน้าสำนักงานโครงการฯ และ รศ.ดร.ไพบูลย์  กวินเลิศวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทไทยออร์คิดส์แล็บจำกัด ที่ปรึกษามูลนิธิ อพ.สธ. เป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีนายศรัณย์ศักดิ์  ศรีเครือเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย โรงแรมเวลาดี อุดรธานี.อุดรธานี

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts