มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมวางแผน และสรุปการจัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย : ตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและศูนย์พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เข้าร่วมการประชุมด้วย ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีมทร.รัตนโกสินทร์

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts