มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา

ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจแนวทางและมาตรการดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)รวมถึงได้ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และบทบาทมหาวิทยาลัยกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระยะ5ปีที่เจ็ด โดยมหาวิทยาลัยฯเป็นภาคส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งภาคส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs (Sustainable Development Goals: SDGs) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในทุกระดับ คือ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ ระดับนานาชาติ ก็ถือว่า มีส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นกันซึ่ง SDGs จะทำหน้าที่เป็นกรอบแนวคิดที่จะช่วยกำหนดทิศทางในการดำเนินการด้านต่าง ของมหาวิทยาลัยได้ โดยมี ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเลขานุการฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเป็นวิทยากรในการบรรยายถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ โรงแรม อวานี พลัส เขาหลัก รีสอร์ท จังหวัดพังงา

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR

Related posts