ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมห่วงใยประชาชน กำชับนายอำเภอ อปท. คณะตรวจติดตาม สำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมห่วงใยประชาชน กำชับนายอำเภอ อปท. คณะตรวจติดตาม สำรวจ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยได้เน้นย้ำเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แม้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 จะคลี่คลายบ้างแล้ว แต่ยังต้องดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และยังมีประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ขอให้นายอำเภอ ท้องถิ่น และคณะตรวจติดตาม สำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป พร้อมทั้งให้หน่วยงานกระทรวงแรงงานติดตามในเรื่องของการเลิกจ้าง ผลกระทบของลูกจ้างในด้านต่างๆ ขณะนี้ยังมีภาคเอกชนหลายแห่งที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มไทยชนะ ผู้ประกอบการต้องสแกน QR Code ไทยชนะ ติดไว้ และผู้ใช้บริการต้องเช็คอิน เช็คเอาท์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวขอบคุณประชาชน ทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันจนสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย แต่ยังต้องให้ความสำคัญและร่วมมือกันต่อไป เพื่อให้ตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่เป็นศูนย์ตลอดไป โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการ 6 ด้านอย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหะสถาน หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนแออัด ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรม หรือไปในสถานที่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เว้นระยะนั่ง หรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย หรือสถานที่ประกอบกิจการ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และใช้แอพพลิเคชั่น ไทยชนะ เมื่อไปยังสถานที่ หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าวRelated posts