ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี

ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ ตลาดป่าชุมชนบ้านลานคา ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี เปิดศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติราชบุรี ได้รับเกียรติจาก นางสาวอวรรณ ญาณวิภา ผู้ตรวจราชการกองความมั่นคงภายในแห่งราชอาณาจักร เป็นประธานกล่าวเปิดงานและตรวจเยี่ยมพื้นที่ พร้อมด้วย พ.อ.ประยุทธ ผดุงพจน์ รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดราชบุรี, พ.อ.อาทิตย์ งาเจือ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและงานข่าว กอ.รมน.จว.รบ, นาวาอากาศเอก หญิง ลาวัลย์ แก้วอุย, นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ปากท่อ และนางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ พรมสุวรรณ์ ปลัด อบต.ยางหัก เข้าเยี่ยมชมศูนย์ ชมการสาธิตอุปกรณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติของศูนย์ และ คุณอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน

โดยคณะกรรมการชมรมฯ ดังนี้

ผกก.อ.กัณตพงศ์ ฐิติพงศ์วัฒนกุล กล่าวว่า เนื่องจากพวกเราเป็นทีมงานอยู่ในเครื่อข่ายพลเรือน-ทหารตอบโต้ภัยพิบัติ บรรเทาสาธารณะภัยกระทรวงกลาโหม ใด้รับมอบหมายภาระกิจให้น้ำเคร่องสูบน้ำแรงดันสูง GRINDEX จำนวน43 ตัวไปทำการสูบน้ำภายในถ้ำสนับสนุนหน่วยซีลในภาระกิจช่วยเหลือ 13 หมูป่าอะคาเดมี่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายจนภาระกิจสำเร็จลุล่วงไปใด้ด้วยดี ประกอบกับผมและคุณอุดมพงศ์ใด้ผ่านการอบรมในโครงการพลเรือน- ทหารตอบโต้ภัยพิบัติบรรเทาสาธารณะภัยกระลาโหมมาจึงมีแนวคิดนำมาปรับใช้กับชุมชนของเรา จึงใด้เกิดศูนย์แห่งนี้ขึ้นมา

คุณอุดมพงษ์ สันเมือง ประธานชมรมศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ภารกิจปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและหาแนวทางป้องกันการเกิดภัยพิบัติทุกชนิด มีแผนงานในอนาคตที่วางไว้ดังนี้1. กำหนดวางแผน เตรียมการก่อนเกิดภัย โดยร่วมมือกับ ปภ. จังหวัดราชบุรี / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จำงหวัดราชบุรี/ มณฑลทหารบกที่ 16 / ฝ่ายปกครองจังหวัดราชบุรี รวมถึง องค์กรอื่น ๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี
2. แผนการช่วยเหลือกำลังเกิดภัยโดยเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือภัยพิบัติที่เกิดทุกชนิด รวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรให้มีความชำนาญเฉพาะทางกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3. แผนการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี จะเป็นองค์กรในการประสานความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ที่จะเข้ามาฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ เช่น หน่วยทหารพัฒนา / สภาเกษตรจังหวัดราชบุรี / ฝ่ายปกครองจังหราชบุรี / ศูนย์การทหารช่างจังหวัดราชบุรีและองค์กรอื่น ๆ ตามขีดความสามารถขององค์กร
4. ชมรมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี จะจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติพร้อมจัดทำระเบียบกฎข้อบังคับของชมรมฯ และของกองทุนต่อไป

จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น ล้วนได้ความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนตำบลยางหัก และที่สำคัญซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุรีและสำนักงาน ป่าไม้เขตจังหวัดราชบุรี กระผมในนามประธานชมรมมมวลชนตอบโต้ภัยพิบัติ จังหวัดราชบุรี ขอขอบคุณท่านผู้ตรวจราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ท่านรองผู้อำนวยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดราชบุรี ที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้

หลังจากนั้น ชมรมได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนบ้านหินสีสาขาลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี และโรงเรียนบ้านหินสี เพื่อป้องกันโรคโควิดในช่วงเริ่มเปิดเรียน

Related posts