นครปฐมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

นครปฐมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

วันนี้ (15 ก.พ.64) ที่เรือนจำกลางนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมหลักสูตรโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม กรมราชทัณฑ์ โดย นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐม กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก สามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ ตลอดจนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก

การฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางนครปฐม กรมราชทัณฑ์ ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึก รวม 187 คน เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย 186 คน และชาวต่างชาติ 1 คน ระยะเวลาการฝึก 14 วัน แบ่งการฝึกอบรม 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ การสรุปและประเมินผล จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากที่ผู้ต้องขังพ้นโทษจะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts