ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เน้นหลักธรรมาภิบาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 28 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2565

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน โดยใช้กลไกการบริหารราชการแผ่นดิน และทำงานเชิงรุกโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ที่สำคัญ

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบนโยบายและข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านหลักธรรมาภิบาล การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง การบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิต และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยให้องค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายประชาชนดำเนินการหาตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น หรือตลาดออนไลน์ โดยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและสามารถยกระดับการพัฒนาต่อไป

…………………………………………………

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมข่าว

Related posts