นครปฐม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดประชุมสื่อสารประเด็นสำคัญจากภาครัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3

วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมหารือการจัดทำประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญ ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ .. 2565

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากนโยบายในการขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.) ในปีงบประมาณ .. 2565 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ได้เห็นชอบในเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่/การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว/การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19/ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการโควิด-19 เชิงรุก/วิถีชีวิตแบบNew Normal ในระยะยาว/การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว/การส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย และการปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ และในเรื่องสื่อสารที่สำคัญด้านต่างประเทศ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ Apec 2022 & Hub Thailand ศูนย์กลางของนานาประเทศ/นวัตกรรมไทย ไฮเทคโนโลยี/สาธารณสุขไทยในระดับโลก และวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อให้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องสื่อสารในระดับจังหวัด ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกรูปแบบทุกช่องทางอย่างทั่วถึง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมสื่อสารประเด็นสำคัญจากภาครัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อนำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว แนวทางการแก้ไขโรคระบาดสัตว์ แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้า แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน และลายผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วน และการนำข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

Related posts