นครปฐม ลงนามหนังสือนำส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรีของ UNESCO

นครปฐม ลงนามหนังสือนำส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรีของ UNESCO

วันที่ 30 เม.ย.64 ที่ห้องรับรองมารีราชรัตบัลลังก์ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ลงนามหนังสือนำส่งใบสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาดนตรีของ UNESCO เพื่อยกระดับอัตลักษณ์ทางดนตรีของจังหวัดนครปฐม ให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มีการศึกษาเกณฑ์การเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การ UNESCO โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ผ่านนโยบายของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลการถอดบทเรียนการเสนอกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในปี 2562 จึงเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาจังหวัดนครปฐมเมืองสร้างสรรค์ สาขาดนตรีขององค์การ UNESCO ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยมีการประเมินศักยภาพความพร้อมของจังหวัดนครปฐม ที่มีทรัพยากรพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และการละเล่นพื้นเมืองสำคัญสืบทอดมาแต่โบราณ ทั้งศิลปินเพลงพื้นบ้าน – ลำตัด ตระกูลนักดนตรีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาดนตรี 3 แห่ง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีหอประชุมมหิดลสิทธาคาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพการสะท้อนเสียงที่ดีเยี่ยม มีการจัดกิจกรรมดนตรี ระดับชาติและนานาชาติตลอดทั้งปี อีกทั้ง มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมดนตรีแบบนอกห้องเรียน กิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงวัย กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงศักยภาพความพร้อมของจังหวัดนครปฐม ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย และจะเป็นส่วนสำคัญที่จะนำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาดนตรีของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากลต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Related posts